ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (คบข.) ณ ห้องประชุมทิดเมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ด้วยคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (คบข.) กำหนดจัดประชุมผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และคณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลท่าศาลา ขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทิดเมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อรับฟังมาตรการ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน และนำมาดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในพื้นที่  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ
          ในที่ประชุมได้ชี้แจงมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยการขับเคลื่อนของผู้นำชุมชน ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 15