ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เข้าร่วมการอบรม "โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs" ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

          วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เข้าร่วมการอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมี ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี ที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
          ในปัจจุบันได้มีการปลูกฝังในประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการลด การคัดแยก และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs เกิดพฤติกรรม กระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเกิดเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนไร้ถังกับทางเทศบาล จำนวน 12 ชุมชน เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน
          ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้เข้ารับฟังมาตรการ ข้อมูลพื้นฐาน และวิธีการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น และนำมาดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในพื้นที่  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 24