ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เข้าพบนายอำเภอท่าศาลา เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา

          การจัดงานถนนคนเดินท่าหลา  Thasala Walking Street รอบปฐมฤกษ์ กำหนดทดลองตลาด วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ที่ผ่านมา ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอท่าศาลา ให้ใช้สถานที่ศาลาประชาคม และในวันจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา เข้าร่วมเป็นเกียรติ เยี่ยมชมภายในงาน  ดังกล่าว ท่ามกลางบรรดาแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในอำเภอท่าศาลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนถนนคนเดินท่าหลา กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (OTOP) ซึ่งตลาดสร้างสรรค์ เน้นเฟ้นหา สร้างช่องทางการขาย และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และของดีท่าศาลา (Thasala’s BEST) ทำให้เข้าใจแนวโน้มตลาดมากขึ้น ร่วมกันสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ซึ่งจะนำสู่การส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม และนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยธุรกิจในการสร้างงานสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economy) ต่อไป
            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ และ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช Thasala Tourism Club Membership โดยมีนายสุธรรม น้อยหีด ประธานชมรมฯ (ผู้ประกอบการโรงชาบ้านโดน) นายวันเฉลิม แก้วเขียว เลขานุการชมรมฯ และนายวิชัย สมวงศ์ (ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก.ไก่เตี๋ยว ไก่ตุ๋น) คณะกรรมการชมรมฯ เข้าพบนายเอกชัย  สุนทร นายอำเภอท่าศาลา ณ ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมปรึกษาในพัฒนาท่าศาลาให้น่าอยู่ น่าเที่ยว และการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตอบโจทย์ SDG 1 รวมถึงประชาสัมพันธ์งาน Thasala Colorful ถนนคนเดิน 23 ธันวาคม 2566 ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม Meet&Greet 16.00 น.เป็นต้นไป THASALA WALKING STREET
            และขอขอบคุณทางอำเภอท่าศาลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้ศาลาประชาคมและได้รับเสียงตอบเป็นอย่างดีในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างบูรณาร่วมกันทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และส่งผลต่อประชาชนโดยตรง   ได้เสริมสร้างการสีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ นโยบายสำคัญ สู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

จำนวนคนดู: 9