ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ทีมงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูครบวงจรฯ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  พร้อมด้วย ทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารือแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันในปี 2567 โดยมีประเด็นหารือร่วมกัน ได้แก่
     1) การดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2567  อาทิ  การให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดการการเลี้ยงสุกรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน การให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพของสุกร การผสมเทียม การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลควบคุมคุณภาพการทำหนางหมู ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนางหมู และหมูแช่แข็ง
     2) การต่ออายุทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร
     3) การเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกเพื่อขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ 
          โดยการประชุมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา เข้าร่วมในการประชุมกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อให้คำแนะนำและความรู้ในการต่อทะเบียนเกษตรกร และความรู้ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจฯ ด้วย
          ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 2 (ZERO HUNGER) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนคนดู: 20