ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” อย่างต่อเนื่อง

          สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ นำโดย อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ประธานหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ในฐานะหัวหน้าโครงการทักษะเชพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมศักยภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร การป้องกันอัตรายจากอาหาร รวมถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารแบบสากล ให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ที่เป็นบุคคลสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอาหาร ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหารแก่ผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงบริหารจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561   
          ในปี 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การส่งเสริมการสุขาภิบาลความปลอดภัยทางอาหาร” ณ ครัวโปรเชฟ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารในอำเภอท่าศาลา ให้มีมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขด้านธุรกิจร้านอาหาร โดยในการดำเนินการฝึกอบรมได้มีการจัดกิจกรรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตรายในอาหาร และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งผู้เข้าร่วมทุกท่านยังได้ลงมือปฏิบัติการทดลองตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อน กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการสุขาภิบาลความปลอดภัยทางอาหารที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
        จากกิจกรรมอบรมดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พบปะพูดคุยผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่อำเภอท่าศาลา มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการบริการให้สอดคล้องการความต้องการของลูกค้า อร่อย สะอาดและ ปลอดภัย
          สำหรับปีงบประมาณ ปี 2567 จึงได้จัดทำโครงการทักษะเชพ เพื่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรฝึกวิชาชีพ ออกแบบหลักสูตร ที่เป็นการอบรมระยะสั้น อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
     1) การอบรมมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารเเละความปลอดภัยอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากอาหาร สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย
     2) หลักสูตรเทคนิคออกแบบและการจัดตกแต่งอาหารเบื้องต้น
     3) หลักสูตรการออกแบบและจัดจานให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมเเละยกระดับมาตรฐานการประกอบอาหารเเละสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อส่งเสริม ท่าศาลาเมืองสร้างสรรค์อาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย
         สำหรับโครงการทักษะเชพดังกล่าว  หากมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ท่านใดที่สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมได้ทางเว็บศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป

 

จำนวนคนดู: 23