ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หาแนวทางขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

          เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. นำโดยอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร หัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และพนักงานบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแผนการจัดกิจกรรมการจัดตั้งนิทรรศการความรู้เรื่องการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล การจัดอบรมการจัดการขยะ รวมถึงการรณรงค์การลดขยะพลาสติกให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลพื้นฐาน และรูปแบบการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยฯในปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง รวมทั้งการลดการใช้ขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายก้านการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมของนักศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2567
          จากการจัดประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแนวทางปฏิบัติและนโนบายของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้สำหรับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนผ่านแกนนำและตัวแทนนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านวิธีการอบรม สาธิต และปฏิบัติจริง มีการจัดตั้งบูทนิทรรศการเพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีการแสดงผลงานที่ได้จากการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยใช้พื้นที่ลานชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดตั้งให้ความรู้และแสดงผลงานดังกล่าว เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 20