ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา

          เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์บริหารส่วนตำบลท่าศาลา นำโดย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ และ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เข้าพบหารือร่วมกับนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงศมนกนก คชวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  นายสรายุทธ เลกากาญจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อหารือร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อน โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา ต่อยอดการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการรวมตัวผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
          รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ เพจ Thasala 80160 ที่เป็นเครื่องมือในการรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่าศาลา เพื่อใช้เป็นช่องทางออนไลน์และโซเซียลในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าศาลา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาตามแนวทาง SDGs 1  และ SDGs 17 และประชาสัมพันธ์Thasala Colourkul ถนนคนเดิน 23 ธันวาคม 2566 ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม Meet&Greet 16:00 น.เป็นต้นไป THASALA WALKING STREET ทั้งนี้ได้รับเสียงตอบเป็นอย่างดีในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างบูรณาร่วมกันทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา

จำนวนคนดู: 6