ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดทำโครงการวิชาการรับใช้สังคม ตอบโจทย์เชิงพื้นที่การจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนสู่ SDG 14.5.5

          คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาพหุภาษาฯ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับผู้นำท้องที่และแกนนำชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่ความต้องการของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ภายใต้บริบทพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่ปลายน้ำของลุ่มน้ำปากพนัง ให้เท่าทันต่อสถานการณ์น้ำที่แปรปรวน ลดผลกระทบที่เกิดจากภัยจากน้ำ รวมทั้งเสริมสร้างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ตัวชี้วัดที่ 14 (SDG 14.5.5)

จำนวนคนดู: 26