ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ ลงพื้นที่ในชุมชนประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567

               เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2567 เวลา 16.15  – 17.00 น. ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง (ลุยเล) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ นำโดย อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและออกแบบโรงเรือน และการวางผังกระบวนการผลิต แก่กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง (ลุยเล) โดยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างจริง นำข้อมูลที่ได้ไปร่างแบบ และนำมาปรับแบบร่วมกับกลุ่มฯ อีกครั้ง ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้ก่อสร้างตามแบบ ต่อไป  ตลอดทั้งการวางผังกระบวนการผลิต (Lay Out) ในแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด แช่แข็ง และปรุงสุกจากประมงพื้นบ้าน ที่ทำการประมงอย่างรับผิดชอบ จับด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล

จำนวนคนดู: 7