ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกให้กับชุมชน (ผังโรงเรือน อาคาร) ในโครงการย่อยที่ 2 โครงการการออกแบบผังโรงเรือน กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงชายฝั่ง (Social Engagement) ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2567 เวลา 08.00 – 09.40 น. ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง (ลุยเล)  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ  นำโดย ผศ.กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกให้กับชุมชน (ผังโรงเรือน อาคาร) ด้วยทางผู้แทนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง (ลุยเล)  มีความประสงค์จะสร้างอาคารใหม่ โดยให้หลังคาสอดรับการอาคารหลังเก่าเพื่อให้เป็นไปตามการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการใช้งานจริงของพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
           ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้ร่วมหารือกับอาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ และชุมชนอีกครั้ง ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

จำนวนคนดู: 9