ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

          เมื่อวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 อุทยานพฤษศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร  หัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย และกลุ่มสมาชิกตัวแทนนักศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการและคัดแยกขยะให้ถูกวิธี มีการเผยแพร่ ให้ข้อมูล ความรู้พื้นฐาน และวิธีการการคัดแยกขยะ ซึ่งประกอบด้วยขยะพลาสติก ขยะทั่วไป และขยะอินทรีย์ ที่ถูกต้อง
          ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าวมีการขับเคลื่อนให้เด็กๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่และเป็นอนาคตของชาติ มีความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์ให้รู้จักการคัดแยกขยะต้นทาง มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะที่มีความเหมาะสม ถูกวิธีและสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมของนักศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2567 เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 16