ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม เพื่อสำรวจข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024

          วันที่ 17 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ. ดร.ปนัดดา พิบูลย์ อ. ดร.วรางคณา ศรีหมอก ผศ. ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อสำรวจข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024“โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล” โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อประกอบการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐาน ของชุมชนบ้านแหลมต่อไป

            โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในชุมชนบ้านแหลม สำหรับขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนบ้านแหลมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ – ขาย เครดิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จำนวนคนดู: 50