ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการร่วมสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.กรวรรณ รัตนบุรี วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับคณะทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ 1 ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2 โดยการสำรวจครั้งนี้มีเป้าหมายในการสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการบริการแก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งมีร้านอาหารจำนวน 3 ร้านที่ได้แสดงเจตจำนงความต้องการในการรับบริการวิชาการประกอบไปด้วย ร้านขนมจีนหม้อดิน ร้านเพชรปิยะซีฟู้ด และร้านยูเบอร์เกอร์

          โครงการ “Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2” เป็นโครงการต่อเนื่องที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและทรัพยากร และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้พร้อมต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกลุ่มชาวต่างชาติทั่วไป ซึ่งได้ยึดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (SDG 4) การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (SDG 1) และการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับชุมชนรายรอบและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (SDG 17)

          ในการนี้ ทางคณะทีมงานได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในการให้บริการแก่กลุ่มชาวต่างชาติจากทั้ง 3 ร้าน พร้อมกับได้มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการอบรมเชิงปฏิบัติแก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากนี้ ทางคณะทีมงานได้ทำการสำรวจป้ายเมนูอาหารของทั้ง 3 ร้านอาหารเพื่อหาช่องทางการพัฒนาสื่อป้ายเมนูอาหารในรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยภายหลังจากการสำรวจความต้องการครั้งที่ 1 ทางคณะทีมงานจะทำการสำรวจความต้องการกลุ่มร้านอาหารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในอนาคต

จำนวนคนดู: 15