ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม ภายใต้โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม-โฮมสเตย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุย หารือ ร่วมกับผู้นำชุมชน สำหรับประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนพลังงาน รวมถึงการวางแผนการให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาเป็นแผนการจัดการพลังงานในโฮมสเตย์ต่อไป

        ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate Action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อที่ 7 (Affordable and Clean Energy) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน (UI GreenMetric World University Rankings) ด้าน EC (Energy and Climate Change) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้าน ED (Education and Research) การศึกษาและการวิจัย อีกด้วย

จำนวนคนดู: 11