ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 และร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง

          วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์นิธิมา หนูหลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 และเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง ณ ห้องธนารินทร์ 2 ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจหลัก 1. เป็นเกณฑ์กลางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ประสานความร่วมมือเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ได้ อีกทั้งในที่ประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดตรัง และรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง สำหรับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปรับต่อต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดตรัง ต่อไป

          ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate Action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จำนวนคนดู: 14