ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 และร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์นิธิมา หนูหลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 และเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง ณ ห้องธนารินทร์ 2 ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจหลัก 1. เป็นเกณฑ์กลางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ประสานความร่วมมือเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ได้ อีกทั้งในที่ประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดตรัง และรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง สำหรับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปรับต่อต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดตรัง ต่อไป

          ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate Action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวนคนดู: 36