ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) ตามกรอบ 3 ประเด็น  ได้แก่  (1) ด้านเกษตรและอาหาร (2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร และ (3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ  สนับสนุนงบประมาณรูปแบบ ชุดโครงการ (3 โครงการย่อย) ในกรอบวงเงิน   250,000 บาท และ โครงการเดี่ยว ในกรอบวงเงิน 100,000 บาท  **(ทำร่วมกับภาคเอกชน /สถานประกอบการ)**   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ที่ https://me-qr.com/aGY49fYE

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 075-673-595/ 089-993-5977 และสามารถส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ที่ E-mail: mtsunanta@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567

 

จำนวนคนดู: 23