ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานผ่าน iSingleFrom และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน

          อาจารย์นิธิมา หนูหลง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานผ่าน iSingleFrom และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องภัทรพร ชั้น 2 โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยภายใต้โครงการฯ ได้มีการนำเสนอความรู้เบื้องต้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานและผู้ที่สนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการจัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในจัดทำโครงการหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
          ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate Action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จำนวนคนดู: 12