ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากฯ ครั้งที่ 1/2567

          เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดนประชุมผ่านระบบออนไลน์แบบ ZOOM ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาผู้แทนสถาบัน 11 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยตาปี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พิจารณาแนวในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สามารถทำร่วมกับชุมชนและการทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Capacity Building) ในอนาคต

จำนวนคนดู: 6