ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคใต้ตอนบน เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ปีงบประมาณ 2567

          โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคใต้ตอนบน  เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ปีงบประมาณ 2567

 – ชุดโครงการละ 250,000 บาท ( โครงการย่อย ไม่น้อยกว่า 3 โครงการย่อย )
 – โครงการเดี่ยว โครงการละ 100,000 บาท

          เป็นประเด็นตามกรอบนำร่อง 3 ประเด็น ได้แก่ 1.) ด้านเกษตรและอาหาร 2.)ด้านท่องเที่ยว และ 3. )ทรัพยากร ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  (ทำร่วมกับชุมชน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567

สามารถส่งเอกสารได้ทาง อีเมลล์ kruedee@gmail.com
เอกสารประกอบเพิ่มเติมในลิงค์ https://me-qr.com/dLDBtddP
สอบถามเพิ่มเติม : คุณฤดี ไกรวงศ์ โทร. 075-673-595 /  086-596-3243

จำนวนคนดู: 22