ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เครือข่าย สป.อว. เผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่ชุมชน

          ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่ชุมชน ในงานทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ ’67 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
       การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปตามแนวคิด “ต้นไม้แห่งความสุข” Happy Tree Model มุ่งให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลัก เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” มุ่งขจัดความอดอยาก บรรลุความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” การสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายข้อที่ 11 “Sustainable Cities and Communities” มุ่งให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง ยืดหยุ่น และยั่งยืน เป้าหมายข้อที่ 14 “Life Below Water” การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนคนดู: 6