ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และเยี่ยมบ้านสำรวจความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ในชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          วันที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ. กำไล  สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน และเยี่ยมบ้านสำรวจความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพของกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 ครัวเรือน พื้นที่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
ในชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ ได้รับโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพตามพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวัย 2) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามพื้นฐานสอดคล้องความต้องการ ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 Good Health and Well-being หัวข้อย่อย3.3.2 กิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีดำเนินการในชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ

จำนวนคนดู: 12