ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และ อสม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน และ อสม. ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ในชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ ได้รับโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพตามพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวัย 2) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามพื้นฐานสอดคล้องความต้องการ ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 Good Health and Well-being หัวข้อย่อย3.3.2 กิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีดำเนินการในชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ

จำนวนคนดู: 8