ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงาน ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อหารือและร่วมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดงฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่วัดแดง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงในส่วนฐานราก และฐานอาคารรวมทั้งตีนเสา ของพระอุโบสถวัดแดง ทั้งนี้ยังเหลือในส่วนของโครงสร้างหลังคา วัสดุมุง และ งานปูนปั้นประดับที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
          ในการนี้ จึงได้ร่วมหารือกับพระอาจารย์ และกรรมการ ประจำวัดแดง ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงวัด รับทราบความก้าวหน้าและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
          ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน) และข้อที่ 17 Partnerships for the Goals (สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย)

จำนวนคนดู: 12