ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ผศ. ดร.ปนัดดา พิบูลย์ ผศ. ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ ผศ. ดร.จิรา คงปราณ และอาจารย์ ดร.วรางคณา ศรีหมอก อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแนะนำโครงการและให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน (สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน) โดยมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ฯ ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหน้าทับ และบ้านแหลมโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล” โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในชุมชนบ้านแหลม สำหรับขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนบ้านแหลมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ – ขาย เครดิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 13 (Climate action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและสภาวะโลกร้อน ณ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024
จำนวนคนดู: 49