ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ชมรมพิทักษ์ทะเล ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นำโดย นางสาวประภัสสร พรหมแก้ว ประธาน และตัวแทนนักศึกษา ชมรมพิทักษ์ทะเล ได้จัดกิจกรรม “สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” เพื่อการรณรงค์ส่งเสริม เชิญชวนให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม จับจ่ายซื้อของ ณ ตลาด Bota Market คัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ก่อนทิ้งลงถัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อการลดปริมาณขยะพลาสติกจากต้นทางก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำทะเล และมหาสมุทร เพื่อการรัก(ษ์) โลกของเรา ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้โดยการเริ่มที่ตัวเราเอง ช่วยกันรักษาความสะอาด นำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การทิ้งขยะให้ลงถัง และคัดแยกให้ถูกที่ ถูกทาง ถูกถัง
          การจัดทำจุดคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ก่อนทิ้งลงถังที่ได้จัดเตรียมไว้ ในชื่อ “สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” โดยเฉพาะการคัดแยกขยะเปียก (เศษอาหารและขยะที่ย่อยสลายได้) โดยการเทน้ำก่อนทิ้งขวด หรือเศษอาหารออกจากขยะต่าง ๆ ลงถัง ขยะเปียกสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือหมักทำปุ๋ยชีวภาพ ในขณะที่ทำให้ขยะรีไซเคิล (ขยะขายได้) กลายเป็น ขยะ “สะอาด” การแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ซึ่งการแยกเหล่านี้ หากเราช่วยกันคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะไม้เสียบอาหารแหลมคม ที่จะทำให้ถุงขยะรั่ว และทิ่มแทงให้ผู้เก็บรวมรวมขยะบาดเจ็บได้ รวมถึงจะยังทำให้ขยะทั่วไป (ขยะที่ขายไม่ได้) ลดปริมาณลงเป็นอย่างมากก่อนที่จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ สร้างความตระหนักให้คนเห็นถึงปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastics) ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด แก้วน้ำ ช้อนส้อม มีดพลาสติก จานและภาชนะพลาสติก ถูกใช้จำนวนมาก และสมควรถูกลด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยหันมาใช้ ถุงผ้า แก้วน้ำ ภาชนะบรรจุอาหารส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราสะอาด และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG  ข้อที่ 12 (Responsible Consumption and Production) แผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 (Climate action) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับแนวทางของ UI GreenMetric ด้าน Waste (WS) 

“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“สถานีคัดแยกขยะพิทักษ์ทะเล” กิจกรรมจุดคัดแยกขยะ ตลาดโบท่า Bota Green Market ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวนคนดู: 11