ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่จัดประชุมหาแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาการสร้างฝายมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการ และการอนุรักษ์น้ำภายใต้โครงการฝายมีชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน  ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์สุธีระ ทองขาว เป็นหัวหน้าโครงการ
          จากการจัดประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการอนุรักษ์น้ำนอกเหนือพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยอาศัยความร่วมมือในด้านของความมั่นคงทางน้ำกับหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก โดยการขับเคลื่อนของประชาชนและผู้นำในชุมชนนาไม้ไผ่ ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำโดยผ่านวิธีการอบรม สาธิต และปฏิบัติจริง มีการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดการน้ำ การจัดการชลประทาน  ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืด อีกทั้งประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้ำภายในชุมชนอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 6 (Clean Water and sanitation) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ข้อที่ 14  (Life Below Water) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 19