ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน”

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานเครือข่ายบริกหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรายชื่อมีดังต่อไปนี้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โทร. 075673595 หรือ   E-mail: mtsunanta@gmail.com

จำนวนคนดู: 63