ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมในโครงการเสวนา การจัดการขยะตามหลัก 8R ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสวนาการจัดการขยะตามหลัก 8R และกิจกรรมประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้สนใจ ประกอบด้วย นักศึกษา พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตรายอย่างถูกวิธีของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านวิธีการอบรม สาธิต และปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด
จำนวนคนดู: 18