ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวัด คู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และการออกแบบระบบสารสนเทศของวัด

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์ นางปรีดา โชติช่วง หน่วยตรวจสอบภายใน และอาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุก อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่วัดวังตะวันตก ภายใต้โครงการบริหารวัด                 ในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้วัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติเก้าข้อในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ที่มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลจัดทำขึ้น เป้าหมายคือถวายงานวัดโดยวางระบบการบริหารเพื่อลดภาระพระสงฆ์ในการบริหารวัด ให้วัดมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่ละวัดจะมีทีมอาสาสมัครหรือจิตอาสาในพื้นที่จากภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคมหาวิทยาลัย เข้าร่วมช่วยเหลือในการวางระบบและนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติใช้ จนวัดสามารถบริหารจัดการตามระบบงานใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวัดวังตะวันตก เป็นวัดนําร่องที่จะนําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารวัดไปปฏิบัติใช้ และเป็นตัวอย่างให้แก่วัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

          โดยในครั้งนี้ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้นำระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารวัดของวัดวังตะวันตก ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการทางธรรมาภิบาล และหลักการทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม แนวปฏิบัติดังกล่าวประกอบไปด้วย

  1. คำสั่งเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก ที่ 1/2567 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดวังตะวันตก พ.ศ.2567
  2. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่อง นโยบายหลักในการพัฒนาวัด พ.ศ.2566
  3. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่อง คณะกรรมการวัดวังตะวันตก

          และหน่วยตรวจสอบภายในสนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและรายงานอย่างอิสระ นอกจากนี้โครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ได้บูรณาการร่วมกับโครงการวิชาการรับใช้สังคม ชื่อโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสของวัด โดยมี อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมออกแบบระบบสารสนเทศ ในส่วนของการวางระบบบัญชีนั้น อาจารย์สำนักวิชาบัญชีและการเงิน ได้ออกแบบคู่มือระบบบัญชี ออกแบบเอกสารและการเขียน Flow chart ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานของวัดฯ และวัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ได้ วัดวังตะวันตกเป็นวัดนําร่องที่จะนําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารวัด     ไปปฏิบัติใช้ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมช่วยเหลือในการวางระบบ และวัดนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติใช้ จนวัดสามารถบริหารจัดการตามระบบงานใหม่ได้ด้วยตนเอง

          นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสของวัดเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสของวัดให้แก่วัดได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลของวัดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของวัด ให้ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิเช่น การออกแบบหน้าเว็บไซต์ จัดทำสื่อประกอบ และทำคลิปวิดีโอนำเสนอข้อมูลวัด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ และ ข้อที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู: 33