ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

          วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะนักศึกษาพร้อมคณาจารย์ นำโดย อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินการด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ

          จากการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดังกล่าว นักศึกษาได้รับความรู้และรับทราบการดำเนินการด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย (มลพิษขยะพลาสติกทะเลจากต้นแหล่งกำเนิด) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนิน กระบวนการปฏิบัติงาน ก้าวสู่การทำงานในอนาคต เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 10