ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ภายใต้การดำเนินงานโครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ในการขับเคลื่อนการดำเนินในรูปแบบเครือข่าย  เพื่อเป็น Platform การบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ที่เข้มแข็งสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก สป.อว. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น ๆ ในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ซึ่งสามารถทำงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้โจทย์ของภาคเอกชน และ/หรือ แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเขาหลวง  อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ าเ8 รรมลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน

          กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน”  ได้รับเกียติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา ศรีนวล ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและบุคลากร ววน.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือความรู้สำหรับนักวิจัยในการทำแผนงาน/โครงการการทำงานร่วมเอกชน และจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม / Startup และเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ระบุว่าเป็นการอบรมที่ดีมากๆ เป็นการอบรมที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าในการส่งต่อมาก ถือเป็นการเข้าอบรมที่ได้ประโยชน์มาก

จำนวนคนดู: 20