ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “เพ้นท์แล้วโพส”ตอบโจทย์ SDG
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “เพ้นท์แล้วโพส”ตอบโจทย์ SDG File name: Pictu
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “เพ้นท์แล้วโพส”ตอบโจทย์ SDG File name: Pictu

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “เพ้นท์แล้วโพส”ตอบโจทย์ SDG ในโครงการ Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ลานชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษา พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยลักษณ์จะได้ทำการเพ้นท์ถุงผ้าและประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เพียงแค่เพ้นท์ถุงผ้าแล้วโพสหัวข้อ Concept คำบรรยายภาพสั้นๆ และรูปกระเป๋าลงบน Facebook ติด #justsaynoplasticswu #ชมรมพิทักษ์ทะเล #SDG  #WU และตั้งโพสดังกล่าวเป็นสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ และมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตรายอย่างถูกวิธีของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นการรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “เพ้นท์แล้วโพส”ตอบโจทย์ SDG File name: Pictu
จำนวนคนดู: 12