ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือการเตรียมความพร้อมการกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือการเตรียมความพร้อมการกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือการเตรียมความพร้อมการกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ ๒๐๒๔ ที่มีกำหนดการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2567 โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
          จากการจัดประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดการการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 05.00 – 08.10 น. ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีจุดประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา อีกทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ใหม่ของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และข้อที่ 3 (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือการเตรียมความพร้อมการกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนคนดู: 7