ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลในระยะที่ 1 และหารือเพื่อวางแผนงานโครงการฯในระยะที่ 2
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลในระยะที่ 1 และหารือเพื่อวางแผนงานโครงการฯในระยะที่ 2
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลในระยะที่ 1 และหารือเพื่อวางแผนงานโครงการฯในระยะที่ 2

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ทีมมูลนิธินโยบายสารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล นำโดยดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธิฯ อาจารย์ทัศนี อัครอนุสรณ์ ทีมงานการวางแผนการตรวจสอบของมูลนิธิฯ   ทีมมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) นำโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ นายไพโรจน์ สิงบัน นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย และทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์   ดร.กนกวรรณ มีสุข อาจารย์อลิศรา สระโมฬี อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศสาตร์ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นางปรีดา โชติช่วง หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ  ณ วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการในระยะที่ 1

          นอกจากนี้ยังลงเยี่ยมพื้นที่วัดศรีทวี วัดจันทราราม และวัดวิมุติธรรม เพื่อหารือและวางแผนงาน โครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลในระยะที่ 2 ร่วมกับเจ้าอาวาส คณะทีมงานของวัดเพื่อช่วยให้วัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติเก้าข้อในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ที่มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลจัดทำขึ้น เป้าหมายคือถวายงานวัดโดยวางระบบการบริหารเพื่อลดภาระพระสงฆ์ในการบริหารวัด ให้วัดมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

          กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต       ข้อที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ และ ข้อที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลในระยะที่ 1 และหารือเพื่อวางแผนงานโครงการฯในระยะที่ 2
จำนวนคนดู: 25