ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)

          ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) หัวข้อ “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ได้ตอบรับคำเชิญเป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ได้นำผลงานศูนย์บริการวิชาการออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ในธีมต้นไม้แห่งความสุข (HAPPY TREE) เป็นหลักในถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ มิติการศึกษา มิติอาชีพ  มิติสุขภาพ มิติสังคม และวัฒนธรรม และมิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ไตโครเดอร์มา น้ำมันนวดสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพรเขาวัง (แปรรูปจากกระวาน) และร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำโปรแกรมการเรียนรู้โนรา 12 ท่า “NORA Walailak” เป็นสื่อการเรียนรู้การรำโนรารูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้มาพัฒนาผ่านเทคโนโลยี Motion Capture เรียนรู้ท่ารำ 12 ท่า ผ่านแว่น Hololens และ AR Nora Walailak ซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
          โดยในครั้งนี้  นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่ และฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้แทนเครือข่ายฯ เข้ารับมอบโล่ขอบคุณภาคีร่วมจัดการประชุมฯ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
จำนวนคนดู: 22