ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ อาจารย์ ดร.กรวรรณ รัตนบุรี และศาสตราจารย์ Wolfram Sopha วิทยาลัยนานาชาติ และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ 2 ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
          โครงการ “Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2” เป็นโครงการต่อเนื่องที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและทรัพยากร และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้พร้อมต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกลุ่มชาวต่างชาติทั่วไป ซึ่งได้ยึดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (SDG 4) การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (SDG 1) และการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับชุมชนรายรอบและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (SDG 17)
          ในการนี้ คณะทีมงานได้มีการสอบถามถึงปัญหา ประสบการณ์ และแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ประกอบการร้านอาหารในการให้บริการแก่ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ รวมถึงสอบถามถึงความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในการยกระดับการบริการแก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงานร้านอาหาร การเรียนรู้วัฒนธรรมสากล รวมไปถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการสำรวจครั้งที่ 2 นี้ มีร้านอาหารจำนวน 5 ร้านที่ได้แสดงเจตจำนงความต้องการในการรับบริการวิชาการประกอบไปด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวชามพูน ร้านบรรเจิด ร้าน ก.ไก่ เตี๋ยวไก่ตุ๋น ร้านโรงน้ำชาบ้านโดน และร้านบาบา โรตีชาชัก ซึ่งคณะทีมงานจะนำผลจากการสำรวจไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการออกแบบป้ายเมนูอาหารฉบับภาษาอังกฤษ ให้แก่กลุ่มร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
วิทยาลัยนานาชาติ ผนึกกำลังกับศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) ปีที่ 2
จำนวนคนดู: 17