ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย  ภายใต้การดำเนินงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน (โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) ของศูนย์บริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอโครงการ (Preliminary Research) ตามกรอบ 3 ประเด็น  (1) ด้านเกษตรและอาหาร (2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร และ (3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณรูปแบบ ชุดโครงการ (3 โครงการย่อย) ในกรอบวงเงิน 250,000 บาท และ โครงการเดี่ยว ในกรอบวงเงิน 100,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ได้กำหนด ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนข้อเสนอโครงการฯ รวมกันทั้งสิ้น 3 ชุดโครงการวิจัย และ 6 โครงการเดี่ยว จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) อันประกอบด้วย โครงการเครือข่ายฯ ฐานราก 2 ชุดโครงการ และ 5 โครงการเดี่ยว และ โครงการเครือข่ายฯ เชิงพาณิชย์ 1 ชุดโครงการ และ 1 โครงการ          
          โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และเป็นประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและชี้แจงการนำเสนอข้อเสนอโครงการฯ ต่อนักวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินในรูปแบบเครือข่าย  เพื่อเป็น Platform การบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทำงาน จะถูกยื่นเสนอให้กับสป.อว.พิจารณาในลำดับต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวนคนดู: 14