ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมอบรมการกำจัดขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

          วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมการกำจัดขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โดยการจัดกิจกรรมอบรมการกำจัดขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นการนำมาตรการ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน มาดำเนินการพัฒนาโจทย์และจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในพื้นที่  เป็นการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมดังกล่าวเน้นการมีการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมฐานการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เปลี่ยนขยะเป็นคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยและสิ่งของเหลือใช้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากหลายหน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 80 คน นับได้เป็นการสร้างการขับเคลื่อน และประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เรียนรู้วิธีการการคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 12