ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อบต.นาไม้ไผ่ และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์น้ำ พื้นที่ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการฝายมีชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่จัดกิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์น้ำ สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาการสร้างฝายมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการ และการอนุรักษ์น้ำภายใต้โครงการฝายมีชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน  ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์สุธีระ ทองขาว เป็นหัวหน้าโครงการ

          จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเดชภณ แก้วคุ้มภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับการจัดกิจกรรม ซึ่งมีภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ กรมการปกครอง ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 80 คน ซึ่งนับได้ว่าเป็นร่วมมือในด้านของความมั่นคงทางน้ำระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมุ่งเน้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ และการอนุรักษ์น้ำโดยผ่านการปฏิบัติจริง มีการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดการน้ำ การจัดการชลประทาน  ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืด อีกทั้งประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้ำภายในชุมชนอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 6 (Clean Water and sanitation) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ข้อที่ 14  (Life Below Water) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 12