ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          วันที่ 17 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

          โดยการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มากกว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา อีกทั้งเป็นสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ใหม่ของมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และข้อที่ 3 (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

จำนวนคนดู: 10