ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เพื่อทรงรับฟังและทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง การส่งเสริมและสนับสนุนการการเกษตร  งานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ  การผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน การส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ “พอ…เพียงนี้ก็พอ” เป็นต้น
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ เฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์กิมจิ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้ถวายรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย “พัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทร ได้นำพืชผักผลไม้ที่มีในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น “ผลิตภัณฑ์กิมจิ” ทั้งกิมจิพร้อมรับประทานและซอสหมักกิมจิ ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน โดยใช้ผักผลไม้ท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลัก อาทิ ฝรั่งกิมจู น้ำตาลจาก พริกจินดา เป็นต้น เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าจากพืชผักผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง

ภาพข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กปร. และศูนย์บริการวิชาการ

จำนวนคนดู: 20