ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึกและเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว

          วันที่ 21 มีนาคม 2567 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ในชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน และ คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึกและเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ แนะนำการดูแลสุขภาพ และเยี่ยมบ้านเพื่อทราบความเป็นอยู่ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ ต.หัวตะพาน
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ออกแบบการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามสถานะสุขภาพด้วยกลไกการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่อไป
          โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ ได้รับโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพตามพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวัย 2) เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามพื้นฐานสอดคล้องความต้องการ ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 Good Health and Well-being หัวข้อย่อย3.3.2 กิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีดำเนินการในชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ

จำนวนคนดู: 13