ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา และบุคลากรเพศหญิง ภายในมหาวิทยาลัย

          วันที่ 21 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงของนักศึกษาผู้หญิงและการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ตลาดพฤหัสหรรษา อุทยานพฤกษศาสตร์ วลัยลักษณ์   
          ศูนย์บริการวิชาการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และบุคลากรเพศหญิง โดยการสนับสนุนรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงรุก และเชื่อมโยงกับการให้บริการแจกผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยฟรีเพื่อแก่นักศึกษา และบุคลากรเพศหญิงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงของนักศึกษาผู้หญิงและการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา และเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรผู้หญิงเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 5 (Achieve gender equality and empower all women and girls) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ข้อที่ 3 (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย และข้อที่ 10 (Reduce inequality within and among countries)ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

จำนวนคนดู: 11