ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวางแผนกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ STEM Education โรงเรียนชุมชนใหม่

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น  ว่าที่ ร.ต.(หญิง) จิราพัชร น้ำแก้ว  อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาครุศาสตร์  เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม  ปี 2567 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education โรงเรียนชุมชนใหม่ โดยในครั้งนี้  ได้มีการร่วมกันวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนชุมชนใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (STEM: Science Technology Engineering and Mathematics) ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนชุมชนใหม่ ต่อไป
          ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education โรงเรียนชุมชนใหม่ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 4 (Quality education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 17