ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหมูส้มและหมูแดดเดียวให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเป็นหมูส้มและหมูแดดเดียว เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเพื่อการถนอมอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  รสชาดดี  สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอาชีพหลักในการเลี้ยงสุกรของชุมชน  และเพิ่มช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้กับครัวเรือน  ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา  นักเรียน กศน.ตำบลหัวตะพาน และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 30 คน  โดยมี อาจารย์ ดร.กฤติกา  กาบพลอย  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมี นายสนองทองยอด ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจรฯและเลขานุการ นายก อบต.หัวตะพาน ปิดกิจกรรม 
          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปราชญ์ชุมชนผู้แปรรูปเนื้อสุกรเป็นอาชีพเสริมจากตำบลกลาย อำเภอสิชล  คุณอุไรวรรณ  ธรรมคง เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำหมูส้มและหมูแดดเดียวให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมที่จะนำสูตรการแปรรูปดังกล่าวไปใช้ในการแปรรูปเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน  การแปรรูปจำหน่ายในร้านน้ำชาและจำหน่ายทั่วไป  โดยชุมชนมีเป้าหมายการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงหมูครบวงจรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อสุกรที่ชุมชนเป็นผู้เลี้ยงที่ในปัจจุบันจำหน่ายเนื้อสุกรแบบทั้งตัวและชำแหละเนื้อสดเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเพิ่มทักษะในการแปรรูปที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสุกรของชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจของเกษตรกรในการทำอาชีพเลี้ยงสุกรของสมาชิกและสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่หลากหลายทั้งการบริโภคในครัวเรือนและการจำหน่ายให้เกิดอาชีพรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน 
          โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเกษตกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหัวตะพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

จำนวนคนดู: 15