ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกกฎหมาย ปี่ที่ 2 (Social Engagement)

          โครงการคลินิกกฎหมาย เริ่มดำเนินการจัดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการนิติศาสตร์สัมพันธ์กับชุมชน นับแต่มีการเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์ในปี พ.ศ.2558 โดยได้จัดให้มีการอบรมความรู้กฎหมาย และปรึกษาปัญหากฎหมายให้แก่ชุมชน บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองในการใช้ความรู้กฎหมายเพื่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” ของมหาวิทยาลัย
          โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 09.50 น. มีการประชุมร่วมกับอาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนาและคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
     1) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาบอน ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำเภอนาบอน เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกกฎหมาย ปีที่ 2 และออกบูธให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่ขอรับคำปรึกษากฎหมายและที่มาขอคำแนะนำและให้บริการคำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน นำทีมโดย อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา
     2) จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางนิติศาสตร์แก่ประชาชน ในงานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “รักจังนาบอน 3” ในวันที่ 16 มีนาคม 2567

จำนวนคนดู: 8