ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกกฎหมาย สู่ชุมชน ปีที่ 2

          สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการคลินิกกฎหมาย สู่ชุมชน เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2567 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการคลินิกกฎหมาย ปีที่ 2 ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา รักษาการหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดบูธกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางนิติศาสตร์แก่ประชาชนรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย โดยคณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาบอน ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกกฎหมาย ปีที่ 2 และออกบูธให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่ขอรับคำปรึกษากฎหมายและที่มาขอคำแนะนำและให้บริการคำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางด้านคดีแก่ประชาชน 

จำนวนคนดู: 9