ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2567

          วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทำหน้าที่ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน  เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom ร่วมกับ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อานวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 8 เครือข่าย โดยในการประชุมครั้งนี้  ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 9 เครือข่าย
          เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1) การศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกรอบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร และ 3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Capacity Building)  และ 3) การบริหารจัดการเครือข่าย

จำนวนคนดู: 11