ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของวัด ณ วัดวังตะวันตก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน นำโดย อาจารย์อลิศรา สระโมฬี อาจารย์ นักศึกษา จำนวน 8 คน สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และคณะศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของวัด อาทิเช่น ของสำคัญประจำอาคาร อุโบสถ พระพุทธรูป เก้าอี้อาส์สงฆ์ โต๊ะหมู่บูชา วัตถุโบราณ เป็นต้น บูรณาการการเรียนการสอน โดยการนำนักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ โครงการของสำนักวิชา ชื่อโครงการนักบัญชีช่วยเหลือชุมชน (วางระบบบัญชีวัด) โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมครั้งนี้ จะนำไปเผยแพร่ข้อมูลรูปแบบสารสนเทศต่อไป ณ วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใต้โครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล

          โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ และ ข้อที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู: 21