ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ให้บริการแก่ประชาชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
          ทั้งนี้ อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์) ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ได้ให้บริการประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะ การประเมินสัญญาณชีพ การทดสอบความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพปอด การวัดส่วนประกอบของร่างกาย และการให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัด มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

จำนวนคนดู: 28